A Manual of English Stylistics

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-10-31
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Матеріали посібника призначені для студентів, які вивчають англійську мову як спеціальність. Посібник укладено відповідно до діючої програми зі стилістики англійської мови. Представлено глосарій основних термінів стилістики, плани лекцій та систему прикладів, які ілюструють теоретичні положення, що розкриваються в лекціях, завдання до семінарів і самостійної роботи, тест для самоконтролю. У посібнику запропоновано завдання творчого характеру, спрямовані на формування вмінь і навичок стилістичного аналізу. Материалы пособия предназначены для студентов, изучающих английский язык как специальность. Пособие составлено в соответствии с действующей программой по стилистике английского языка. Представлены глоссарий основных терминов стилистики, планы лекций и систему примеров, иллюстрирующих теоретические положения, которые раскрываются в лекциях, задания к семинарам и самостоятельной работе, тест для самоконтроля. В пособии предложены задания творческого характера, направленные на формирование умений и навыков стилистического анализа. The materials of the manual are intended for students studying English as a specialty. The manual is compiled in accordance with the current program on the style of the English language. A glossary of basic terms of stylistics, plans for lectures and a system of examples illustrating theoretical concepts that are disclosed in lectures, assignments for seminars and independent work, a test for self-control are presented. The manual proposed creative tasks aimed at the formation of skills and habits of stylistic analysis.
Опис
Ключові слова
англійська мова, стилістика, навички стилістичного аналізу, английский язык, стилистика, навыки стилистического анализа, English, stylistics, stylistic analysis skills
Цитування
Красовицька Л. Є. A Manual of English Stylistics : навч. посіб. зі стилістики англ. мови для студ. укр. мовно-літ. ф-ту імені Г. Ф. Квітки-Основ'яненка / Л. Є. Красовицька, В. А. Борисов ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2017. – 117 с.