Соціальна відповідальність як антикризовий чинник розвитку національної економіки в умовах глобальних викликів.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
Анотація
Посилення глобалізації та поява нових сучасних глобальних викликів перед світовою спільнотою, особливо посилення турбулентності у розвитку соціально-економічних процесів, зниження ділової активності господарюючих суб’єктів у національних економіках під впливом пандемії, трансформація міжнародних економічних відносин, зміни кон’юнктури світових сировинних, товарних та фінансових ринків потребують формування стратегій і моделей подолання кризових явищ і виходу на траєкторію стабілізації та сталого розвитку. Важливою компонентою антикризових стратегій має бути зростання ефективності механізму соціальної відповідальності. Реалізація завдань підвищення конкурентоспроможності національної економіки України для зайняття гідних рейтингових позицій у світовому економічному просторі, необхідність підвищення добробуту та якості життя населення зумовлюють важливість значного підвищення соціальної відповідальності суспільства на всіх її рівнях. Посилення принципів соціальної відповідальності в житті суспільства, його правових та економічних інституцій відкриє Україні більше можливостей до розвитку процесів глобалізації, еко-номічної інтеграції, створення позитивного іміджу вітчизняних господарюючих суб’єктів на міжнародних ринках і для отримання додаткових конкурентних переваг. Усиление глобализации и появление новых современных глобальных вызовов перед мировым сообществом, особенно усиление турбулентности в развитии социально-экономических процессов, снижение деловой активности субъектов хозяйствования в национальных экономиках под влиянием пандемии, трансформация международных экономических отношений, изменения конъюнктуры мировых сырьевых, товарных и финансовые рынки нуждаются в формировании стратегий и моделей преодоления кризисных явлений и выхода на траекторию стабилизации и устойчивого развития. Важным компонентом антикризисных стратегий должен быть рост эффективности механизма социальной ответственности. Реализация задач повышения конкурентоспособности национальной экономики Украины для занятия достойных рейтинговых позиций в мировом экономическом пространстве, необходимость повышения благосостояния и качества жизни населения обусловливают важность повышения социальной ответственности общества на всех ее уровнях. Ужесточение принципов социальной ответственности в жизни общества, его правовых и экономических институтов откроет Украине больше возможностей к развитию процессов глобализации, экономической интеграции, созданию позитивного имиджа отечественных хозяйствующих субъектов на международных рынках и для получения дополнительных конкурентных преимуществ. Increasing globalization and the emergence of new modern global challenges to the world community, especially increasing turbulence in the development of socio-economic processes, reducing business activity in national economies under the influence of the pandemic, transformation of international economic relations, changes in world commodity, commodity and financial markets need to form strategies and models for overcoming crisis phenomena and entering the trajectory of stabilization and sustainable development. An important component of anti-crisis strategies should be to increase the effectiveness of the social responsibility mechanism. Implementation of the tasks of increasing the competitiveness of the national economy of Ukraine to occupy decent ranking positions in the world economic space, the need to improve the welfare and quality of life of the population determine the importance of significantly increasing social responsibility at all levels. Strengthening the principles of social responsibility in society, its legal and economic institutions will open more opportunities for Ukraine to develop globalization, economic integration, create a positive image of domestic businesses in international markets and gain additional competitive advantages.
Опис
Ключові слова
соціальна відповідальність, національна економіка, антикризова стратегія, нові глобальні виклики, пандемічна криза, социальная ответственность, национальная экономика, антикризисная стратегия, новые глобальные вызовы, пандемический кризис и его последствия, social responsibility, national economy, anti-crisis strategy, pandemic crisis, new global challenges
Цитування
Радченко Л. П.Соціальна відповідальність як антикризовий чинник розвитку національної економіки в умовах глобальних викликі / Л. П. Радченко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернацького. Сер.: Економіка і управління. – 2020. – Том 31 (70). – № 6, – С. 1–6.