Бібліографічне посилання (загальні правила складання) відповідно до ДСТУ 8302:2015, запровадженого в дію в Україні 01.07.2016 : методичні рекомендації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
Методичні рекомендації розроблено з метою надати допомогу при оформленні посилань в наукових роботах за ДСТУ 8302:2015 тим, хто опрацьовує переліки бібліографічних посилань або готує власні наукові роботи до подання до видавництва чи редакції наукового періодичного видання. В основу рекомендацій покладено теоретичний та практичний досвід фахівців наукової бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Видання буде корисним для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, видавців, а також всіх тих, хто стикається з питаннями бібліографічного опису документів. Методические рекомендации разработаны с целью оказать помощь при оформлении ссылок в научных работах по ГОСТ 8302: 2015 тем, кто обрабатывает списки библиографических ссылок или готовит собственные научные работы для представления в издательство или редакции научного периодического издания. В основу рекомендаций положен теоретический и практический опыт специалистов научной библиотеки ХНПУ имени Г. С. Сковороды. Издание будет полезно для научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов, издателей, а также всех тех, кто сталкивается с вопросами библиографического описания документов. The guidelines are designed to assist in the design of references in scientific papers under DSTU 8302: 2015 to those who process lists of bibliographic references or prepare their own scientific papers for submission to the publisher or editor of a scientific periodical. The recommendations are based on the theoretical and practical experience of the specialists of the scientific library of H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The publication will be useful for scholars, teachers, graduate students, students, publishers, as well as all those who face issues of bibliographic description of documents.
Опис
Ключові слова
бібліографічні посилання, оформлення бібліографічних посилань, список використаних джерел, приклади бібліографічних описів, наукові публікації, библиографические ссылки, оформление библиографических ссылок, список использованных источников, примеры библиографических описаний, научные публикации, bibliographic references, registration of bibliographic references, references, examples of bibliographic descriptions, scientific publications
Цитування
Бібліографічне посилання (загальні правила складання) відповідно до ДСТУ 8302:2015, запровадженого в дію в Україні 01.07.2016 : метод. рек. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, наук. б-ка ; уклад. Т. І. Неудачина ; відп. ред. О. Г. Коробкіна. – Харків : ХНПУ, 2020. - 42 с.