СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СІМЕЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ КАНАДИ

Зображення мініатюри
Дата
2021-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національна академія Національної гвардії України
Анотація
Найчастіше сімейні пари військових відчувають проблеми зі спілкуванням та вираженням почуттів, частими сварками через розлуки, низький рівень фізичної прихильності. Конфлікт між роботою і сім’єю, незадоволеність шлюбом стають причинами емоційного і фізичного насильства з боку одного з партнерів. Таким чином, військовослужбовці та їхні сім’ї часто потребують психологічної та соціальної допомоги з метою забезпечення стійкості сімей шляхом розробки і реалізації відповідних соціально-психологічних програм. Чаще семейные пары военных испытывают проблемы с общением и выражением чувств, частыми ссорами из-за разлуки, низкий уровень физической привязанности. Конфликт между работой и семьей, неудовлетворенность браком становятся причинами эмоционального и физического насилия со стороны одного из партнеров. Таким образом, военнослужащие и их семьи часто нуждаются в психологической и социальной помощи для обеспечения устойчивости семей путем разработки и реализации соответствующих социально-психологических программ. Most often, married couples in the military experience problems with communication and expression of feelings, frequent quarrels over separation, low levels of physical attachment. Conflict between work and family, dissatisfaction with marriage are the causes of emotional and physical violence by one of the partners. Thus, servicemen and their families often need psychological and social assistance to ensure the sustainability of families through the development and implementation of appropriate socio-psychological programs.
Опис
Ключові слова
соціальні проблеми, військовосліжбовці, майбутні офіцери, социальные проблемы, военнослужащие, будущие офицеры, social problems, servicemen, future officers
Цитування
Боярська-Хоменко А. В. Соціальні проблеми сімей військовослужбовців Канади / А. В. Боярська-Хоменко, А. І. Воронін // Соціальні аспекти військово-професійної діяльності сектора безпеки і оборони: виклики сьогодення : зб. тез доп. І Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20 трав. 2021 р. / Нац. акад. Нац. гвардії України ; [під ред. І. М. Трубавіної та ін.]. – Харків, 2021. – С. 22–24.