СПІВПРАЦЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ З СІМ’ЯМИ ВИХОВАНЦІВ У ПРОЦЕСІ НАРОДОЗНАВЧОЇ РОБОТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто співпрацю закладу дошкільної освіти з сім’ями вихованців у процесі народознавчої роботи. Зазначено, що питання співпраці з сім’ями дошкільників відображено в Методичних рекомендаціях щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців, а також в Інструктивно-методичних рекомендаціях «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році». Дібрано комплекс онлайн інструментів, які доцільно використовувати в процесі народознавчої роботи в закладах дошкільної освіти в умовах дистанційного навчання. The publication deals with the cooperation of preschool education institutions with families of pupils in the process of folklore work. It is noted that the issue of cooperation with families of preschoolers is reflected in the Methodological Recommendations on the organisation of interaction between preschool education institutions and parents of pupils, as well as in the Instructional and Methodological Recommendations "On the organisation of activities of preschool education institutions in the 2020/2021 academic year". A set of online tools has been selected that are advisable to use in the process of folklore work in preschool education institutions in the context of distance learning.
Опис
Ключові слова
народознавча робота, взаємодія з батьками, дистанційне навчання, онлайн інструменти, заклади дошкільної освіти, folklore work, interaction with parents, distance learning, online tools, preschool education institutions
Цитування
Козачок Є. Співпраця закладу дошкільної освіти з сім’ями вихованців у процесі народознавчої роботи / Є. Козачок // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 300-річчю Г. С. Сковороди, Харків, 12–13 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 157–159.