АБОРТ ЯК МЕДИЧНА ТА МОРАЛЬНА ПРОБЛЕМА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-05-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Увага фахівців до штучного переривання вагітності спрямована не тільки як до хірургічного методу планування сім’ї та регулювання народжуваності, але і як до складної медичної проблеми, всебічне вивчення якої обумовлено, в першу чергу, можливістю тяжких гінекологічних та ендокринних ускладнень в організмі жінки, які в результаті поразки механізмів регуляції в цій системі викликають сильні патологічні зміни. Внимание к искусственному прерыванию беременности направлена не только как к хирургическому методу планирования семьи и регулированию рождаемости, но и как к сложной медицинской проблемы, всестороннее изучение которой обусловлено, в первую очередь, возможностью тяжелых гинекологических и эндокринных осложнений в организме женщины, в результате поражения механизмов регуляции в этой системе вызывают сильные патологические изменения. Attention to artificial termination of pregnancy is directed not only as a surgical method of family planning and birth control, but also as a complex medical problem, the comprehensive study of which is due, first of all, to the possibility of severe gynecological and endocrine complications in the woman's body, as a result of the defeat of regulatory mechanisms in this system cause severe pathological changes.
Опис
Ключові слова
аборт, регулювання народжуваності, планування сім’ї, організм жінки, студентські роботи, аборт, регулирование рождаемости, планирование семьи, организм женщины, студенческие работы, abortion, birth control, family planning, the body of a woman, student work
Цитування
Анікєєва А. Аборт як медична та моральна проблема / А. Анікєєва // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. V Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 170-річчю з дня народж. І. І. Мечникова / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 35–37.