Розвиток креативності у дітей старшого дошкільного віку засобами сюжетного малювання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі на теоретичному та емпіричному рівнях досліджено проблему розвитку креативності у дітей старшого дошкільного віку засобами сюжетного малювання. Креативність розглянуто як складову частину творчого потенціалу особистості дитини, мотивовану внутрішньою потребою у творчості, що базується на творчій активності дошкільників, прагненні до творчої гри і взаємодії та складається з пізнавально-діяльнісного, мотиваційно-вольового, емоційного компонентів. Розкрито особливості розвитку креативності у дітей старшого дошкільного віку засобами сюжетного малювання. Обгрунтовано й експериментально перевірено вплив системи занять з сюжетного малювання на розвиток креативності дітей старшого дошкільного віку, що передбачає створення для дітей моделі світу в художніх образах, набуття досвіду чуттєво-емоційного, художньо-образного, естетичного ставлення до дійсності. In the qualification work at the theoretical and empirical levels, the problem of the development of creativity in children of older preschool age by means of story drawing was investigated. Creativity is considered as a component of the creative potential of the child's personality, motivated by the internal need for creativity, which is based on the creative activity of preschoolers, the desire for creative play and interaction, and consists of cognitive-active, motivational-volitional, emotional components. The peculiarities of the development of creativity in children of older preschool age by means of plot drawing are revealed. The influence of the system of story drawing classes on the development of creativity of older preschool children, which involves the creation of a model of the world in artistic images for children, the acquisition of sensory-emotional, artistic-figurative, aesthetic attitude to reality, has been substantiated and experimentally verified.
Опис
Ключові слова
діти дошкільного віку, заклад дошкільної освіти, креативність, малювання, children of preschool age, institution of preschool education, creativity, drawing
Цитування
Лисенко К. В. Розвиток креативності у дітей старшого дошкільного віку засобами сюжетного малювання : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошкільна освіта / К. В. Лисенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2024. – 85 с. : табл.
Колекції