Логоритміка як засіб розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку сучасних ЗДО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Робота присвячена дослідженню впливу логоритміки на розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку. Логоритміка розглядається як комплексна методика, що поєднує мовленнєву, ритмічну, музичну та рухову діяльність. У роботі проведено теоретичний аналіз понять творчих здібностей, логоритміки, засобів, змісту та завдань логоритмічного навчання; розроблено методику логоритмічного навчання творчої особистості; проведено експериментальну перевірку ефективності логоритміки для розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку; проаналізовано результати експерименту та зроблено висновки. Робота містить практичні рекомендації щодо застосування логоритміки для розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку з урахуванням вікових, індивідуальних, групових та ситуативних особливостей. The work is devoted to the study of the influence of logorhythmics on the development of creative abilities of children of senior preschool age. Logorhythmics is considered as a complex method that combines speech, rhythmic, musical and motor activity. The work carried out a theoretical analysis of the concepts of creative abilities, logorhythmics, means, content and tasks of logorhythmic learning; developed a methodology of logorhythmic learning of creative personality; conducted an experimental verification of the effectiveness of logorhythmics for the development of creative abilities of children of senior preschool age; analyzed the results of the experiment and made conclusions. The work contains practical recommendations for the use of logorhythmics for the development of creative abilities of children of senior preschool age, taking into account age, individual, group and situational features.
Опис
Ключові слова
логоритміка, творчі здібності, діти старшого дошкільного віку, мовленнєва діяльність, ритмічна діяльність, музична діяльність, рухова діяльність, методика логоритмічного навчання, logorhythmics, creative abilities, children of senior preschool age, speech activity, rhythmic activity, musical activity, motor activity, methodology of logorhythmic learning
Цитування
Мануйлова Д. А. Логоритміка як засіб розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку сучасних ЗДО : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошкільна освіта / Д. А. Мануйлова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2024. – 66 с. : іл., табл. + дод.
Колекції