ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СФЕРОЇДІВ У КРАПЛІ НЕЙРАЛЬНИМИ КЛІТИНАМИ НОВОНАРОДЖЕНИХ ЩУРІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено оптимальні умови формування сфероїдів у краплі клітинами тканини головного мозку овонароджених щурів. Сфероїди являють собою багатоклітинні тривимірні структури, які утворюються внаслідок агрегації клітин між собою, що можна розглядати як їх самоорганізацію. Зазвичай, сфероїди являють собою щільні клітинні агрегати діаметром 50-2000 мкм, що складаються з різних типів клітин, (соматичних і стовбурових). Сфероїди також характеризуються присутністю у їх складі міжклітинного матриксу, який утворюється в процесі їх формування. отримання сфероїдів з клітин мозку не є стандартизованою процедурою. Зазвичай сфероїди відрізняються як по клітинному складу, так і по розміру. До того ж отримання сфероїдів являється довготривалим та трудомістким процесом. Тому розробка ефективних способів отримання стандартних по розміру і клітинному складу сфероїдів з клітин головного мозку, є актуальною проблемою. In the qualification work, the optimal conditions were investigated formation of spheroids in a drop by brain tissue cells of newborn rats. Spheroids are multicellular three-dimensional structures that are formed as a result of the aggregation of cells among themselves, which can be considered as their self-organization. Usually, spheroids are dense cellular aggregates with a diameter of 50-2000 μm, consisting of different types of cells (somatic and stem cells). Spheroids are also characterized by the presence of an intercellular matrix in their composition, which is formed in the process of their formation. obtaining spheroids from brain cells is not standardized procedure Usually, spheroids differ in both cellular composition and size. In addition, obtaining spheroids is a long-term and time-consuming process. Therefore, the development of effective methods of obtaining standard size and cellular composition of spheroids from brain cells is an urgent problem.
Опис
Ключові слова
головний мозок, сфероїди, методи статистичного аналізу, brain, spheroids, methods of statistical analysis
Цитування
Устімчук К. І. Особливості формування сфероїдів у краплі нейральними клітинами новонароджених щурів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 091 Біологія / К. І. Устімчук ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. анатомії і фізіології людини ім. проф. Я. Р. Синельникова. – Харків, 2023. – 38 с. : іл., табл.
Колекції