ЕТНІЧНИЙ КУРДИСТАН У ФОКУСІ БЛИЗЬКОСХІДНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАЦІКАВЛЕНИХ ДЕРЖАВ: МІЖ ПЕРШИМ І ДРУГИМ ПОДІЛАМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано геополітичне положення етнічного Курдистану у фокусі близькосхідної політики зацікавлених держав між першим і другим поділами (1514 р. ‒ між Іраном та Османською імперією; 1918‒1920 рр. ‒ між державами Антанти за підсумками Першої світової війни). Зазначено, що етнічний Курдистан мав важливе геополітичне та воєнно-стратегічне значення на Близькому Сході, що й вплинуло на його подальшу долю. На початку XVI ст. відбувся перший поділ його територій між Османською імперією та Сефевідським Іраном. У XIX ст. «східне питання» було одним із основних факторів міжнародних відносин, тому Курдистан виступав ареною протиборства Англії, Франції, Росії, Австрії, Німеччини за посилення позицій в Османській імперії. За підсумками Першої світової війни і через загострення «нафтового питання» відбувся другий поділ Курдистану між Великою Британією і Францією (перша виборола мандат на управління Іракським Королівством, друга ‒ Сирією і Ліваном, разом із курдофонними територіями). В цілому це призвело до гальмування державотворчих процесів у Курдистані, посилення партикулярних тенденцій у національному русі і загострення «курдського питання» на Близькому Сході. The publication analyses the geopolitical position of ethnic Kurdistan in the focus of the Middle East policy of the states concerned between the first and second partitions (1514 - between Iran and the Ottoman Empire; 1918-1920 - between the Entente powers following the First World War). It is noted that ethnic Kurdistan was of great geopolitical and military-strategic importance in the Middle East, which influenced its future fate. In the early sixteenth century, the first division of its territories took place between the Ottoman Empire and Safavid Iran. In the nineteenth century, the "eastern question" was one of the main factors in international relations, so Kurdistan was an arena of confrontation between England, France, Russia, Austria, and Germany for strengthening their positions in the Ottoman Empire. Following the First World War and due to the aggravation of the "oil issue", Kurdistan was divided between Great Britain and France for the second time (the former won the mandate to govern the Kingdom of Iraq, the latter - Syria and Lebanon, along with Kurdish territories). territories). In general, this has led to a slowdown in state-building processes in Kurdistan, strengthening of partisan tendencies in the national movement and aggravation of the "Kurdish question" in the Middle East.
Опис
Ключові слова
Курдистан, історія курдів, історія політики, історія Близького Сходу, Kurdistan, history of the Kurds, history of politics, history of the Middle East
Цитування
Ямпольська Л. М. Етнічний Курдистан у фокусі близькосхідної політики зацікавлених держав: між першим і другим поділами / Ямпольська Л. М., Abdulqader Ardalan Lateef // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків, 2023. – Ч. 2. – С. 65–70.