РОЛЬ ВИХОВАТЕЛЯ ЯК ФАСИЛІТАТОРА ДИТЯЧОГО РОЗВИТКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті висвітлено роль вихователя як фасилітатора дитячого розвитку. Підкреслено, що до умінь вихователя-фасилітатора належать: емпатійне слухання, уважність щодо поведінки дітей; налагодження ефективної комунікації в дитячій групі, корегування дій учасників відповідно до правил взаємодії; заохочення активної позитивно забарвленої поведінки, забезпечення безпечного зворотного зв’язку між всіма учасниками освітнього процесу. Зроблено висновок, що педагогічна фасилітація виступає своєрідною рушійною силою вдосконалення якості освіти. The article highlights the role of the educator as a facilitator of child development. It is emphasized that the skills of an educator-facilitator include: empathic listening, attentiveness to children's behavior; establishing effective communication in the children's group, correcting the actions of the participants in accordance with the rules of interaction; encouraging active positive behavior, ensuring safe feedback between all participants of the educational process. It was concluded that pedagogical facilitation acts as a kind of driving force for improving the quality of education.
Опис
Ключові слова
дошкільна освіта, процес розвитку дитини, вихователь-фасилітатор, освітній процес, pre-school education, the process of child development, educator-facilitator, educational process
Цитування
Дорожко І. І. Роль вихователя як фасилітатора дитячого розвитку / І. І. Дорожко, О. Є. Малихіна // Дошкільна освіта в сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації [Електронне видання] : матеріали доп. учасників VIII наук.-практ. конф., Харків, 21 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. Танько]. – Харків, 2023. – С. 24–25.