Заголовок медiйного тексту як засiб апеляцiї до аудиторії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто заголовок медійного тексту, який пробуджує інтерес читача до змісту самого тексту, визначає його актуальність і новизну запропонованого до матеріалу. Класифікація прийомів, що використовуються в заголовках для залучення уваги читачів, в подальшому слiд доповнити і уточнити, проте вже цей перелік прийомів можна взяти за основу лiнгвiстичного аналізу заголовкiв медiйних текстiв. В статье рассмотрен заголовок, который пробуждает интерес читателя к содержанию самого текста, определяет его актуальность и новизну к предложенному материалу. Классификация приема, используемого в заголовках для привлечения внимания читателей, в дальнейшем следует дополнить и уточнить, однако уже этот перечень приемов можно взять за основу лингвистического анализа заголовков медийних текстов. The article considers the headline, which awakens the reader's interest to the content of the text itself, determines its relevance and novelty to the proposed material. The classification of the techniques used in the headlines to attract the readers' attention should be further supplemented and clarified, but already this list of techniques can be taken as a basis for the linguistic analysis of the headlines of media texts.
Опис
Ключові слова
заголовок, медiйний текст, магiстерськi роботи, медийный текст, магистерские работы, headline, media text, master's work
Цитування
Травiна А. Заголовок медiйного тексту як засiб апеляцiї до аудиторії / А. Травiна // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 87– 88.