ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ – ОСНОВА ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розкрито шляхи удосконалення системи формування інформаційних потоків, як головної умови взаємної відповідності інституціональної структури економіки і адміністративної структури господарювання. У процесі дослідження було доведено, що можна розраховувати середні ціни майже на всі види продукції. Аналогічно, враховуючи певні споживчі властивості продукції (послуги), в процесі оперативного аналізу можна визначити обсяги прибутку від кожного виду продукції і для кожного підрозділу (колективу) в цілому. В статье раскрыты пути совершенствования системы формирование информационных потоков, главного условия взаимного соответствия институциональной структуры экономики и административной структуры хозяйствования. В процессе исследования было доказано, что можно рассчитывать средние цены почти на все виды продукции. Аналогично, учитывая определенные потребительские свойства продукции (услуги), в процессе оперативного анализа можно определить объемы прибыли от каждого вида продукции и для каждого подразделения (коллектива) в целом. The article reveals ways to improve the system formation of information flows as the main condition for mutual compliance of the institutional structure economy and administrative structure of management. In the course of the research it was proved that it is possible to calculate averages prices for almost all types of products. Similarly, given certain consumer properties of products (services), in the process of operational analysis is possible determine the amount of profit from each type of product and for each unit (team) as a whole.
Опис
Ключові слова
інформаційні потоки, підприємство, процес виробництва, магыстерськы роботи, информационные потоки, предприятие, процесс производства, магистерские работы, information flows, enterprise, production process, master's works
Цитування
Андреасян Е.С. Формування інформаційних потоків – основа організації системи оцінки витрат і результатів діяльності підприємства / Е. С. Андреасян, А. О.Новіков // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІV Міжвуз. студент. наук. конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 172–177.