Козацька старшина середини XVII – початку XVIII ст. в оцінці В. Б. Антоновича та М. С. Грушевського

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Анотація
В статті досліджено роль політичної еліти у національному державотворенні, порівняння поглядів В. Б. Антоновича та М. С. Грушевського на роль козацької еліти середини XVII – початку XVIII ст., її окремих представників. Діяльність української козацької старшини середини XVII – початку XVIII ст., в тому числі в особах гетьманів, завжди привертала увагу В. Б. Антоновича та М. С. Грушевського. М. С. Грушевський, в основному, підтримував підходи В. Б. Антоновича. Водночас іноді в оцінках ролі як у цілому козацької старшини, так і окремих гетьманів найбільш відомий учень відкрито полемізував з науковим керівником своєї магістерської дисертації. The article examines the role of the political elite in the national state-building, comparison of views of V. B. Antonovych and M. S. Hrushevsky on the role of the Cossack elite of the middle XVII – early XVIII centuries, its individual representatives. Activities of the Ukrainian Cossack officers mid XVII – early XVIII centuries, including in the persons of Hetmans, has always attracted attention of V. B. Antonovych and M.S. Hrushevsky. M. S. Hrushevsky, basically, supported the approaches of V. B. Antonovych's approaches. At the same time, sometimes in assessing the role of the Cossack officers as a whole, and individual hetmans, the most famous student openly polemicized with the scientific supervisor of his master's thesis.
Опис
Ключові слова
історія козацтва, козацька еліта, Антонович В. Б., Грушевський М. С., history of the Cossacks, Cossack elite, V. B. Antonovych, M. S. Hrushevsky
Цитування
Богдашина О. Козацька старшина середини XVII – початку XVIII ст. в оцінці В. Б. Антоновича та М. С. Грушевського / О. Богдашина // ІV Всеукраїнські Яворницькі наукові читання, присвячені 165-річчю від дня народження академіка Д. І. Яворницького, Дніпро, 6 листоп. 2020 р. : тези доп. / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; [відп. ред. С. І. Світленко]. – Дніпро : Ліра, 2020. – С. 62–65.