ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті визначено особливості розвитку емоційної сфери дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня в умовах воєнного стану. Розуміння та підтримка емоційного розвитку дітей є важливою складовою дитячої педагогіки та психології, і дослідження в цій області сприяють кращому розумінню цього аспекту дитячого розвитку. У важких умовах, таких як воєнний стан, підтримка емоційної стабільності дітей із загальним недорозвиненням мовлення стає особливо важливою. Забезпечення емоційного благополуччя дітей є важливою складовою їхнього загального розвитку і має позитивний вплив на їхню якість життя. Зазначено, що в умовах воєнного стану емоційній сфері дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня притаманні інтровертованість, труднощі у вираженні таких емоцій, як здивування, печаль та сором. Покращення здатності дітей виражати свої почуття і реагувати на емоційний фон оточуючого середовища є ключовим елементом їхньої соціальної адаптації та взаємодії з іншими людьми. The article defines the peculiarities of the development of the emotional sphere of preschoolers with general underdevelopment of speech of the III level in the conditions of martial law. Understanding and supporting children's emotional development is an important component of child pedagogy and psychology, and research in this area contributes to a better understanding of this aspect of child development. In difficult conditions, such as a state of war, maintaining the emotional stability of children with general underdevelopment of speech becomes especially important. Ensuring the emotional well-being of children is an important component of their overall development and has a positive impact on their quality of life. It is noted that in the conditions of martial law, the emotional sphere of preschool children with general underdevelopment of speech of the III level is characterized by introversion, difficulties in expressing such emotions as surprise, sadness and shame. Improving children's ability to express their feelings and react to the emotional background of the surrounding environment is a key element of their social adaptation and interaction with other people.
Опис
Ключові слова
загальне недорозвинення мовлення, емоційна сфера, логопедична робота, корекційна робота, діти дошкільного віку, воєнний стан, магістерські роботи, general underdevelopment of speech, emotional sphere, speech therapy work, correctional work, preschool children, martial law, master's works
Цитування
Корженко А. С. Особливості емоційної сфери дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення під час воєнного стану / А. С. Корженко // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 369–374.