Діяльність М. І. Пирогова на посадах попечителя Одеського та Київського навчальних округів (1856–1861 рр.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У доповіді розкрито різні напрями роботи відомого хірурга та громадського діяча М. І. Пирогова на посадах попечителя двох навчальних округів Російської імперії: Одеського (1856–1858 рр.) та Київського (1858–1861 рр.). Вказана адміністративна робота мала значний позитивний вплив на розвиток освіти, медичної та видавничої справ в Україні. The report reveals different areas of work of the famous surgeon and public figure M. І. Pirogov in the positions of superintendent of schools of the Kiev Educational District of two educational districts of the Russian Empire: Odesa (1856–1858) and Kyiv (1858–1861). The specified administrative work had a significant positive impact on the development of education, medical and publishing affairs in Ukraine.
Опис
Ключові слова
М. І. Пирогов, попечитель Одеського навчального округу, попечитель Київського навчального округу, аспірантські роботи, M. I. Pirogov, superintendent of schools of the Odesa educational district, superintendent of schools of the Kiev Educational District of the Kyiv educational district, postgraduate works
Цитування
Дорош С. Б. Діяльність М. І. Пирогова на посадах попечителя Одеського та Київського навчальних округів (1856–1861 рр.) / С. Б. Дорош // Науково-освітянська еліта та формування інтелектуального потенціалу української нації : матеріали ІІ Всеукр. наук. конф., присвяч. пам’яті д-ра іст. наук, проф. В. Я. Білоцерківського, Харків, 29 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. О. С. Гончарової]. – Харків, 2024. – С. 108–114.