Психологічні особливості міжособистісних стосунків в колективі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі здійснено теоретичний аналіз і систематизацію наукових уявлень за проблемою міжособистісних взаэмин в колективі та їх соціально- психологічних чинників. За результатами проведеного емпіричного дослідження визначенні характеристики соціально-психологічного клімату як інтегрального показника міжособистісних ділових взаємин досліджуваних первинних колективів. Визначено, що гармонійність соціально-психологічних установок у ділових міжособистісних взаєминах пов’язана із стійкими взаєминами та рівнем інтеграції колективу підрозділу. Показано, що особистісними детермінантами поведінки у діловому спілкуванні є дисгармонії відношення до оточуючих, зокрема висока авторітарність, егоїстичність та агресивність, екстрапунітивні реакції у формі осуду оточуючих як причини фрустрації самозахистного типу у напружених ділових ситуаціях, егоїстична спрямованість особистості, орієнтація на винагороду, агресивність в досягненні статусу. За результатами проведеного дослідження розроблені рекомендації щодо психологічного супроводу поліпшення міжособистісних взаємин у колективі, що побудований на застосуванні стратегії гармонізації стосунків, яка є процесом досягнення рівноваги в когнітивному, емотивно-аксіологичному, поведінково- діяльнісному компонентах особистості. In the work, a theoretical analysis and systematization of scientific ideas on the problem of interpersonal relationships in the team and their sociopsychological factors were carried out. According to the results of the conducted empirical research, the characteristics of the socio-psychological climate as an integral indicator of interpersonal business relationships of the studied primary groups were determined. It was determined that the harmony of sociopsychological attitudes in business interpersonal relationships is associated with stable relationships and the level of integration of the unit's team. It is shown that the personal determinants of behavior in business communication are disharmony in relation to others, in particular, high authoritarianism, selfishness and aggressiveness, extrapunitive reactions in the form of condemnation of others as causes of self-defense-type frustration in stressful business situations, selfish personality orientation, reward orientation, aggressiveness in achievement status Based on the results of the research, recommendations were developed for the psychological support of improving interpersonal relationships in the team, based on the application of the strategy of harmonizing relationships, which is the process of achieving balance in the cognitive, emotional-axiological, behavioralactivity components of the individual.
Опис
Ключові слова
міжособистісні стосунки, первиний колектив, психологічний клімат, соціально-психологічні чинники, комунікативні установки, ділові орієнтації, особистісні детермінанти поведінки, interpersonal relations, primary team, psychological climate, socio-psychological factors, communicative attitudes, business orientations, personal determinants of behavior
Цитування
Чокол Х. О. Психологічні особливості міжособистісних стосунків в колективі : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / Х. О. Чокол ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 64 с.
Колекції