Єдність навчання і виховання – умова формування особистості фахівця

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-31
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди ; Мітра
Анотація
У статті розкрито роль взаємозв’язку навчання і виховання у процесі підготовки фахівців, звернуто увагу на неоднозначність точок зору науковців на дану проблему, наведено відомості історико-педагогічного характеру, які засвідчують про коріння становлення і розвитку виховуючого навчання. В статье раскрыта роль взаимосвязи обучения и воспитания в процессе подготовки специалистов, обращено внимание на неоднозначность точек зрения ученых на предоставленную проблему, приведены сведения историко-педагогического характера, которые свидетельствуют о корнях становления и развития воспитывающего обучения. The role of the relationship between teaching and education in the process of training of specialists has been revealed in the article. Attention to the ambiguity of the views of scientists on this issuehas been drawn. Information of historical and pedagogical nature has been provided, which testifies to the roots of the formation and development of educational training.
Опис
Ключові слова
виховуюче навчання, підготовка фахівців, історико-педагогічні відомості, воспитывающее обучение, подготовка специалистов, историко-педагогические сведения, educational training, training of specialists, historical and pedagogical information
Цитування
Золотухіна С. Т. Єдність навчання і виховання – умова формування особистості фахівця / С. Т. Золотухіна // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 31 бер. – 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. Т. Золотухіна та ін.]. – Харків : Мітра, 2021. – Т. 1. – С. 28–31.