Проблема війни та миру в позааудиторній роботі із здобувачами вищої історичної освіти ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-07-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Доповідь присвячена питанням війни та миру в позааудиторній роботі із здобувачами вищої історичної освіти ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Розглянуті різні форми позааудиторної діяльності: наукові гуртки, конференції, круглі столи, зустрічі з ветеранами локальних війн і миротворцями, військово-історична реконструкція, музейна педагогіка. Зроблені висновки про їхню роль у формуванні загальнолюдських цінностей, національних інтересів, коммеморативних практик, ідей толерантності, добросусідства, мультикультуралізму серед учасників освітнього, наукового, виховного процесу ХНПУ імені Г. С. Сковороди. The report is devoted to issues of war and peace in extracurricular work with the students of higher historical education at H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. Various forms of extracurricular activities, including scientific circles, conferences, round tables, meetings with veterans of local wars and peacekeepers, military-historical reconstruction, museum pedagogy have been considered. Conclusions about their role in the formation of universal human values, national interests, commemorative practices, ideas of tolerance, good neighborliness, and multiculturalism among the participants of the educational, scientific, and educational process at H. S. Skovoroda KhNPU have been made by the author.
Опис
Ключові слова
війна, мир, позааудиторна робота, миротворчість, військово-історична реконструкція, музейна педагогіка, коммеморативні практики, мультикультуралізм, war, peace, extracurricular work, peacekeeping, military-historical reconstruction, museum pedagogy, commemorative practices, multiculturalism
Цитування
Ямпольська Л. М. Проблема війни та миру в позааудиторній роботі із здобувачами вищої історичної освіти ХНПУ імені Г. С. Сковороди / Л. М. Ямпольська // Мир. Безпека. Освіта : матеріали круглого столу за міжнар. участю, присвяч. Дню укр. миротворців та 30-й річниці участі України в миротворчих місіях ООН, Харків, 15 лип. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 57–60.