Розвиток діалогічного мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами інсценізації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У магістерській роботі вивчено процес розвитку діалогічного мовлення у дітей старшого дошкільного віку, використовуючи засоби інсценізації. Аналізуючи психолого-педагогічну літературу, виявлено особливості цього процесу та визначено умови, які сприяють ефективному формуванню діалогічного мовлення у дітей. Обґрунтовано вимоги до методів роботи та необхідного обладнання для успішного використання інсценізації з метою поліпшення розуміння та використання мовленнєвих навичок дітьми. Розроблено та перевірено на практиці методику, спрямовану на підвищення інтересу дітей до розвитку діалогічного мовлення. Досліджено важливість адаптації освітнього середовища до пізнавальних потреб дітей для стимулювання їхньої активної участі в цьому процесі. In the master's thesis, the process of dialogic speech development in children of older preschool age was studied, using the means of dramatization. Analyzing the psychological and pedagogical literature, the features of this process were identified and the conditions that contribute to the effective formation of dialogic speech in children were determined. The requirements for working methods and the necessary equipment for the successful use of staging in order to improve children's understanding and use of speech skills are substantiated. A methodology aimed at increasing children's interest in the development of dialogic speech has been developed and tested in practice. The importance of adapting the educational environment to the cognitive needs of children in order to stimulate their active participation in this process has been studied.
Опис
Ключові слова
діти старшого дошкільного віку, розвиток діалогічного мовлення, інсценізація, методи роботи з дітьми, заклади дошкільної освіти, діалогічне мовлення, мовленнєві навички, інтерес дітей, children of older preschool age, development of dialogic speech, dramatization, methods of working with children, preschool education institutions, dialogic speech, speech skills, children's interest
Цитування
Бельовцева Т. В. Розвиток діалогічного мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами інсценізації : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошкільна освіта / Т. В. Бельовцева ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2024. – 81 с. : табл. + дод.
Колекції