ФОРМУВАННЯ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНАДУ
Анотація
У статті йдеться про формування надзвичайно важливого складника успішного навчання – мотивації. Мотиваційний компонент навчання розглянуто в структурі навчального процесу в сучасній початковій школі. Здійснено аналіз наукових підходів щодо визначення таких понять, як «мотив», «мотивація», «позитивна мотивація», «навчально-пізнавальна діяльність». Узагальнено погляди дослідників різних галузей науки (філософія, психологія, педагогіка) щодо важливості позитивної мотивації до навчання та пізнавального пошуку саме в період становлення молодшого школяра, який входить в складну систему не лише інтелектуального, а й соціального становлення, залучається до широкого кола невідомих йому раніше взаємин. Визначено пріоритетні напрями роботи сучасного вчителя, спрямовані на формування позитивної мотивації до навчально-пізнавальної діяльності учнів. Розкрито можливості фахових дисциплін, що викладаються майбутнім учителям початкової школи, щодо формування вмінь мотивувати учнів до свідомого й продуктивного засвоєння знань. В статье идет речь оформировании чрезвычайно важной составляющей успешной учебы – мотивации. Мотивационный компонент учебы рассмотрен в структуре учебного процесса в современной начальной школе. Осуществлен аналіз научных подходов относительно определения таких понятий, как «мотив», «мотивация», «позитивная мотивация», «учебно-познавательная деятельность». Обобщены взгляды исследователей разных областей науки (философия, психология, педагогика) относительно важности позитивной мотивации к учебе и познавательному поиску именно в период становления младшего школьника, который входит в сложную систему не только интеллектуального, но и социального становления, привлекается к широкому кругу неизвестных ему ранее взаимоотношений. Определены приоритетные направления работы современного учителя, направленные на формирование позитивной мотивации к учебно-познавательной деятельности учеников. Раскрыты возможности профессиональных дисциплин, которые преподаются будущим учителям начальной школы, относительно формирования учений мотивировать учеников к сознательному и продуктивному усвоению знаний. The article deals with the formation of an extremely important component of successful learning – motivation. The motivational component of learning is considered in the structure of the educational process in modern elementary school. The scientific approaches concerning the definition of such concepts as «motive», «motivation», «positive motivation», «educationalcognitive activity» are analyzed. The views of researchers of various scientific branches (philosophy, psychology, pedagogy) on the importance of the positive motivation to learning and to cognitive search in the personal becoming period of younger schoolchildren, which are being involved to the complex system not only of intellectual development, but also social formation; to a wide range of previously unknown for them relations, are generalized. A modern teacher’s priority work directions aimed at the formation of the positive motivation to pupils’ educationalcognitive activity are determined. The potentialities of the professional disciplines, which are being taught by future elementary school teachers, on the formation of skills to motivate pupils to conscious and productive knowledge assimilation are described.
Опис
Ключові слова
мотив, мотивація, молодші школярі, початкова школа, навчально-пізнавальна діяльність, вміння, організація, специфіка, мотивация, младшие школьники, начальная школа, учебно-познавательная деятельность, умение, организация, специфика, motive, motivation, young schoolchildren, elementary school, educational-cognitive activity, skills, organization, specificity
Цитування
Шишенко В. О. Формування в молодших школярів позитивної мотивації до навчально-пізнавальної діяльності / В. О. Шишенко // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. член-кор. НАПН України А. В. Троцко.– Харків : ХНАДУ, 2016. – Вип. 39. – С. 150-157.