ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Наукова робота є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми формування творчих здібностей молодших школярів у процесі проєктної діяльності. У магістерській роботі розкрито сутність поняття «формування», «творчі здібності», «проєктна діяльність», визначено особливості формування творчих здібностей молодших школярів у процесі проєктної діяльності. Теоретично обгрунтовано педагогічні умови формування творчих здібностей молодших школярів у процесі проєктної діяльності та експериментально їх перевірено. Розроблено рекомендації для вчителів початкової школи з використання методу проєктів під час уроків літературного читання та вивчення світу, з особливим акцентом на роботу з дітьми молодшого шкільного віку, урахування їхніх інтересів та методів стимулювання. Розроблено рекомендації для вчителів початкової школи з використання методу проєктів. The scientific work is a theoretical-experimental study of the problem of the formation of creative abilities of younger schoolchildren in the process of project activity. In the master's thesis, the essence of the concept of "formation", "creative abilities", "project activity" is revealed, the peculiarities of the formation of creative abilities of younger schoolchildren in the process of project activity are determined. Pedagogical conditions for the formation of creative abilities of younger schoolchildren in the process of project activity are theoretically substantiated and tested experimentally. Recommendations have been developed for primary school teachers on the use of the project method during the lessons of literary reading and studying the world, with a special emphasis on working with children of primary school age, taking into account their interests and methods of stimulation. Recommendations for elementary school teachers on the use of the project method have been developed.
Опис
Ключові слова
молодші школярі, освітній процес, педагогічні умови, формування, творчі здібності, проєктна діяльність, younger schoolchildren, educational process, pedagogical conditions, formation, creative abilities, project activity
Цитування
Блага А. М. Формування творчих здібностей молодших школярів у процесі проєктної діяльності : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / А. М. Блага ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2023. – 66 с. + дод.
Колекції