Формування професійних якостей майбутніх викладачів музичного мистецтва у класі постановки голосу

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття досліджує складний процес формування професійних якостей майбутніх викладачів музичного мистецтва у класі постановки голосу. Обґрунтовано, що ціннісне осягнення вокальної музики сприяє максимальному самовдосконаленню студентів факультету мистецтв. Статья исследует сложный процесс формирования профессиональных качеств будущих преподавателей музыкального искусства в классе постановки голоса. Обосновано: ценностное постижение вокальной музыки способствует максимальному самосовершенствованию студентов факультета искусств. The article explores the complex process of formation of professional qualities of future teachers of musical art in the vocal class. Disclosed as a value comprehension of vocal music contributes to the maximum self-improvement of students of the Faculty of Arts.
Опис
Ключові слова
викладачі музичного мистецтва, професійні якості, постановка голосу, студентські роботи, преподаватели музыкального искусства, профессиональные качества, постановка голоса, студенческие работы, music art teachers, professional qualities, vocal class, student work
Цитування
Ілієва Л. М. Формування професійних якостей майбутніх викладачів музичного мистецтва у класі постановки голосу / Л. М. Ілієва, В. А. Кузьмічова // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28–30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 178–180.