ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ДО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена проблемі удосконалення процесу підготовки майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності з розвитку соціального підприємництва в територіальних громадах. Мета дослідження передбачала розроблення, теоретичне обґрунтування та експериментальну перевірку навчально-методичного забезпечення з підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до розвитку соціального підприємництва в об'єднаних територіальних громадах. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що розроблено, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено навчально-методичне забезпечення з підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до розвитку соціального підприємництва в об'єднаних територіальних громадах; виявлено структуру та схарактеризовано особливості досліджуваної підготовки; визначено критерії та показники готовності майбутніх фахівців соціальної галузі до розвитку соціального підприємництва в об'єднаних територіальних громадах; уточнено сутність понять «соціальне підприємництво»; «територіальна громада»; «підготовка майбутніх фахівців соціальної галузі до розвитку соціального підприємництва в об'єднаних територіальних громадах». Практичне значення результатів дослідження полягає в доповненні робочих програм дисциплін з підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 23 «Соціальна робота» спеціальності 231 «Соціальна робота» (освітня програма «Соціальна педагогіка)» навчально-методичним забезпеченням з підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до розвитку соціального підприємництва в об'єднаних територіальних громадах, який включає: лекційні заняття на тему «Соціальне підприємництво в територіальних громадах», «Соціальне підприємництво в громадській організації» та семінарсько-практичне заняття на тему «Проблема зайнятості населення в умовах війни в Україні». У першому розділі кваліфікаційної роботи представлено аналіз понять «соціальне підприємництво»; «територіальна громада», проаналізовано сутність та виявлено особливості роботи соціального працівника з розвитку соціального підприємництва в територіальній громаді. У другому розділі кваліфікаційної роботи визначено поняття «підготовка майбутніх фахівців соціальної галузі до розвитку соціального підприємництва в об'єднаних територіальних громадах», виявлено її структуру та особливості, розглянуто готовність майбутніх фахівців соціальної галузі до розвитку соціального підприємництва в об'єднаних територіальних громадах. З урахуванням визначених особливостей розроблено та теоретично обґрунтовано навчально-методичне забезпечення з підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до розвитку соціального підприємництва в об'єднаних територіальних громадах. У третьому розділі розкрито організацію, етапи та результати експериментальної перевірки розробленого навчально-методичного забезпечення з підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до розвитку соціального підприємництва в об'єднаних територіальних громадах. На констатувальному етапі на підставі визначених критеріїв та показників готовності майбутніх фахівців соціальної галузі до розвитку соціального підприємництва в об'єднаних територіальних громадах було проведено діагностування наявного її рівня у здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 23 «Соціальна робота» спеціальності 231 «Соціальна робота» (освітня програма «Соціальна педагогіка)» Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, що підтвердило необхідність організації спеціальної діяльності, спрямованої на забезпечення підвищення рівня досліджуваної готовності. Формувальний експеримент був спрямований на реалізацію навчально-методичного забезпечення з підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до розвитку соціального підприємництва в об'єднаних територіальних громадах. На контрольному етапі було проведено підсумкові зрізи з метою виявлення ефективності впровадження розробленого навчально-методичного забезпечення. The purpose of the study was to develop, theoretically substantiate and experimentally test educational and methodological support for training future professionals in social sector for development of social entrepreneurship in united territorial communities. The scientific novelty of the results obtained is that the educational and methodological support for the training of future professionals in social sector for the development of social entrepreneurship in united territorial communities has been developed, theoretically substantiated and experimentally tested; the structure and features of the training have been identified; the criteria and indicators of readiness of future professionals in social sector for the development of social entrepreneurship in united territorial communities have been determined; the essence of the concepts of "social entrepreneurship"; "territorial community"; "training of future professionals in social sector for development of social entrepreneurship in united territorial communities" is clarified. The practical significance of the research results is to supplement the work programmes of disciplines for the training of students of the first (bachelor's) level of higher education in the area of knowledge 23 "Social Work", specialty 231 "Social Work" (educational programme "Social Pedagogy") with educational and methodological support for the training of future professionals in the social sector for the development of social entrepreneurship in united territorial communities, which includes: lectures on the topic "Social Entrepreneurship in Territorial Communities", "Social Entrepreneurship in a Non-Governmental Organisation" and a seminar on "The Problem of Employment in the Context of War in Ukraine".
Опис
Ключові слова
соціальне підприємництво, територіальна громада, соціальний працівник, професійна підготовка, навчально-методичне забезпечення, social entrepreneurship, territorial community, social worker, professional training, educational and methodological support
Цитування
Товстий Т. В. Підготовка майбутніх фахівців соціальної галузі до розвитку соціального підприємництва в об'єднаних територіальних громадах : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 231 Соціальна робота / Т. В. Товстий ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. соц. роботи та соц. педагогіки. – Харків, 2024. – 51 с. : табл. + дод.
Колекції