ЗАРОЖДЕННЯ ШКОЛИ ТАНЦЮ У КИТАЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-12-23
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, Видавничий дім "Гельветика"
Анотація
У статті порушено тему зародження школи танцю у Китаї. На прикладі розвитку мистецтва танцю можна побачити значний вплив історичних культурних традицій на сучасне суспільство. Історія танців в Китаї почалася багато століть тому і спочатку була пов’язана з ритуалами жертвоприношення, рухи яких були імпровізованими та не мали чіткої послідовності. Рухи імітували охоту або елементи повсякденного побуту людини. В статье поднята тема зарождения школы танца в Китае. На примере развития искусства танца можно увидеть значительное влияние исторических культурных традиций на современное общество. История танцев в Китае началась много веков назад и первоначально была связана с ритуалами жертвоприношения, движения которых были импровизированы и не имели четкой последовательности. Движения имитировали охоту или элементы обыденного быта человека. The article raises the topic of the origin of the dance school in China. On the example of the development of the art of dance, one can see the significant influence of historical cultural traditions on modern society. The history of dancing in China goes back many centuries and was originally connected with rituals of sacrifice, whose movements were improvised and had no clear sequence. The movements imitated hunting or elements of commonplace human life.
Опис
Ключові слова
історія танцю, танцюристи, традиції, аспірантські роботи, история танца, танцоры, традиции, аспирантские работы, dance history, dancers, traditions, postgraduate work
Цитування
Ян Ч. Зародження школи танцю у Китаї / Ч. Ян // III–IV Конгрес сходознавців (до 150-ї річниці від дня народження Агатангела Кримського) : зб. матеріалів, Київ, 23–24 груд. 2020 р. / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2020. – Ч. 1. – С. 41–42.