Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-17
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Збірник містить матеріали конференції здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти першого року навчання факультету початкового навчання ХНПУ імені Г. С. Сковороди, присвячені актуальним проблемам початкової освіти. Розкриваються питання теорії та методики вищої освіти, теорії та методики навчання і виховання в початковій школі, арт-терпевтичні технології в початковій освіті, розвиток обдарованої дитини в освітньому середовищі початкової школи, підготовки майбутніх учителів початкових класів у контексті педагогіки партнерства, історико-педагогічні та компаративістські аспекти початкової освіти і підготовки майбутніх учителів початкових класів. The collection contains the materials of the conference of applicants for the second (master's) level of higher education of the first year of study of the Faculty of Primary Education of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, dedicated to topical issues of primary education. The issues of theory and methodology of higher education, theory and methodology of teaching and upbringing in primary school, art-therapeutic technologies in primary education, development of a gifted child in the educational environment of primary school, training of future primary school teachers in the context of partnership pedagogy, historical, pedagogical and comparative aspects of primary education and training of future primary school teachers are covered.
Опис
Ключові слова
початкова освіта, теорія навчання, методика навчання, арт-терпевтичні технології, розвиток обдарованої дитини, підготовка майбутніх учителів початкових класів, компаративістика, матеріали конференції, primary education, learning theory, teaching methodology, art therapeutic techniques, Talent development, Training of future primary school teachers, Comparativism, conference proceedings
Цитування
Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти першого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 17 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – Ч. 1. – 39 с.