Особливості розвитку когнітивної емпатії у студентів психологів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі досліджено особливості когнітивної емпатії, особливості прояву та закономірності розвитку емпатійних якостей у студентів-психологів. Проаналізовано науково-теоретичні концепції та підходи до вивчення емпатії в зарубіжній та вітчизняній психології. В процесі експериментального дослідження виявлено, що є особливості прояву когнітивної емпатії в студентському віці, шляхи та засоби її розвитку. Переважна більшість учасників дослідження демонструють середній рівень емоційного інтелекту, що вказує на здатність розпізнавати та розуміти емоції, так і особливості їх вираження у інших людей. За результатами дослідження емпатія прямо пропорційна до рівня емоційного інтелекту та пов’язана з індивідуально-типологічними особливостями досліджуваних за методикою Г. Айзенка. Таким чином, емпатійні реакції виникають у ситуаціях реальності, набувають індивідуальних відмінностей і залежать від індивідуального досвіду емпатії, емоційного інтелекту, стилю спілкування в сім’ї, типу темпераменту. Програма розвитку емпатійних здібностей у майбутніх психологів дозволяє: розвивати навички конструктивної поведінки в життєвих ситуаціях, розуміти емоційний стан інших людей та регулювати його, розвивати та формувати взаємну довіру, розвивати навички ефективного спілкування. Таким чином, емпатія це особлива здатність суб’єкта відображати емоційні переживання внутрішнього світу іншої людини, що дозволяє партнерам досягти взаємної згоди, розуміння та вміння відповідно обирати загальні засоби саморегуляції та взаємної регуляції у міжособистісній взаємодії. The peculiarities of cognitive empathy as a multicomponent structure are investigated in the work. Identifying the presence and patterns of development of empathic qualities in students of psychology is a condition for the formation of professional suitability. Scientific-theoretical concepts and approaches to the study of empathy in foreign and domestic psychology are analyzed. In the process of experimental research it was found that there are features of the manifestation of cognitive empathy in student age, ways and means of its diagnosis and development. The vast majority of study participants demonstrate a level of emotional intelligence, which indicates the ability to recognize and understand both their emotions and the peculiarities of their expression in other people. According to the results of the study, empathy is directly proportional to the level of emotional intelligence and is related to the individual-typological features of the studied according to the method of G. Eisenko. Thus, empathic reactions arise in situations of reality, acquire individual differences and depend on the individual experience of empathy, emotional intelligence, style of communication in the family, type of temperament. The program of development of empathic abilities in future psychologists allows: to skills of constructive behavior in life situations, to understand the emotional state of others and regulate it, to develop and build mutual trust, to develop effective communication skills, empathy. Thus, empathy is a special ability of the subject to reflect the emotional experiences of the inner world of another person, which allows partners to reach mutual agreement, understanding and ability to choose common means of self-regulation and mutual regulation in interpersonal interaction.
Опис
Ключові слова
емпатія, когнітивна емпатія, емоційний інтелект, студентський вік, психолог, empathy, cognitive empathy, emotional intelligence, student age, psychologist
Цитування
Зеєнко Є. Б. Особливості розвитку когнітивної емпатії у студентів психологів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / Є. Б. Зеєнко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 67 с. : іл., табл. + дод.
Колекції