Структура професійної підготовки вчителя-логопеда

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2011-04-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто професійно-педагогічну підготовку вчителя-логопеда, яка характеризується сьогодні багатоаспектністю та варіативністю змісту і вимагає пошуку шляхів її вдосконалення з метою забезпечення комплексності, повноти, цілісності знань, формування системного мислення майбутнього педагога, глибокого осмислення професійної діяльності. Майбутній вчитель-логопед повинен також володіти системою методичних знань, умінь та навичок: знати психолого-педагогічні концепції корекційного навчання і використовувати їх як основу в своїй практичній діяльності. В статье рассмотрена профессионально-педагогическая подготовка учителя-логопеда, которая характеризуется сегодня многоаспектностью и вариативностью содержания и требует поиска путей ее совершенствования с целью обеспечения комплексности, полноты, целостности знаний, формирования системного мышления будущего педагога, глубокого осмысления профессиональной деятельности. Будущий учитель-логопед должен также владеть системой методических знаний, умений и навыков: знать психолого-педагогические концепции коррекционного обучения и использовать их в качестве основы в своей практической деятельности. The article deals with professional-pedagogical training of a speech therapist, which is characterized today by multidimensionality and variability of content and requires finding ways to improve it in order to ensure complexity, completeness, integrity of knowledge, formation of systemic thinking of a future teacher, deep understanding of professional activity. A future teacher of speech therapy must also possess a system of methodological The future teacher of speech therapy must also possess a system of methodological knowledge, abilities and skills: know the psychological and pedagogical concepts of remedial education and use them as a basis in their practical activities.
Опис
Ключові слова
вчитель-логопед, корекційна освіта, діти, логопедія, вищі навчальні заклади, учитель-логопед, коррекционное образование, дети, логопедия, высшие учебные заведения, teacher-speech therapist, correctional education, children, speech therapy, higher education institutions
Цитування
Сінопальнікова Н. М. Структура професійної підготовки вчителя-логопеда / Н. М. Сінопальнікова // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. Міжнар. Дню здоров’я, Харків, 7 квіт. 2011 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. М. Микитюка]. – Харків : ХНПУ, 2011. – С. 334–336.