ЗМІСТОТВОРЧІ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІ ЗАСОБИ В ТВОРЧОСТІ ДЖАНЕТ ВІНТЕРСОН

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано творчий доробок Джанет Вінтерсон. Міфопоетика романів Дж. Вінтерсон являє собою унікальні комбінації фольклорних та міфологічних архетипів. Письменниця створює своєрідну галерею образів, у якій традиційні образи та відомі історичні персонажі вписані у контекст сучасних реалій. Таким чином створюється авторська міфологія. Зазначено, що використання міфопоетичних засобів відкриває широкі можливості для створення унікальної авторської картини світу та концепції особистості, дає змогу показати історичні факти у новому ракурсі. В своїх творах Джанет Вінтерсон розглядає актуальні соціальні проблеми та надає глибинне розуміння людської природи. The publication analyzes the creative output of Janet Winterson. The mythopoetics of J. Winterson's novels is a unique combination of folklore and mythological archetypes. The writer creates a unique gallery of images in which traditional images and famous historical characters are inscribed in the context of modern realities. In this way, the author's mythology is created. It is noted that the use of mythopoetic means opens up wide opportunities for creating a unique author's picture of the world and the concept of personality, gives be able to show historical facts in a new perspective. In her writings, Janet Winterson examines current social issues and provides a deep understanding of human nature.
Опис
Ключові слова
Вінтерсон Д., міфопоетика, архетипи, мовна картина світу, D. Winterson, mythopoetics, archetypes, language picture of the world
Цитування
Лазарева О. Змістотворчі інтертекстуальні засоби в творчості Джанет Вінтерсон / О. Лазарева // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 20 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 70–73.