Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11-20
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Збірка містить матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої сучасним проблемам професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі, реаліям і тенденціям розвитку професійної діяльності фахівців соціальних інституцій з вирішення актуальних проблем соціальної роботи. Сборник содержит материалы Международной научно-практической конференции, посвященной современным проблемам профессиональной подготовки будущих специалистов социальной сферы, реалиям и тенденциям развития профессиональной деятельности специалистов социальных институтов по решению актуальных проблем социальной работы. The collection contains materials of the International Scientific and Practical Conference dedicated to modern problems of professional training of future specialists in the social sphere, realities and trends in the development of professional activities of specialists from social institutions in solving urgent problems of social work.
Опис
Ключові слова
соціальне виховання, інституції, наукова робота, підготовка майбутніх соціальних працівників, студентські роботи, социальное воспитание, институты, научная работа, подготовка будущих социальных работников, студенческие работы, social education, institutions, scientific work, training of future social workers, student work
Цитування
Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 20 лист. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – 124 с.