ХУДОЖНЄ ПЕРЕТВОРЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ НА ІСТОРИЧНУ У ТВОРІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «КОЛИ ВТОМЛЮСЯ Я ЖИТТЯМ ЩОДЕННИМ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-04-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Люди, як розумні істоти, володіють унікальною здатністю ділитися своїм досвідом і знаннями. З історичної перспективи цей спільний досвід є нічим іншим, як історичною пам'яттю. Узагальнення досвіду минулого є важливим завданням для кожної людини, спільноти та людства в цілому. Значну роль у формуванні історичної пам'яті відіграють митці. Прикладом української мисткині, яка відображає історичну пам'ять у своїй поезії, є Леся Українка. У своїх творах вона демонструє не лише відсилання до історичної пам'яті, але й до індивідуальної. Ці референції ґрунтуються на її особистих емоціях, долі та переживаннях. Метою статті є дослідження твору Лесі Українки "Коли втомлюсь я життям щоденним..." для того, щоб простежити не лише відображення історичної пам'яті, а й трансформацію особистої пам'яті авторки в історичну, як саме відбувається ця трансформація і які її ознаки. People, as intelligent beings, possess the unique ability to share their experience and knowledge. From a historical perspective, this shared experience is nothing else but the historical memory. Summarizing the experience of the past is an important task for each individual, community, and humanity as a whole. Artists play a significant role in shaping historical memory. An example of an Ukrainian artist, who is reflecting historical memory in her poetry, is Lesya Ukrainka. In her works, she shows not only the references to historical memory, but also to individual one. These references are based on her personal emotions, fate and experiences. The aim of the article is to study Lesya Ukrainka's work Коли втомлюся я життям щоденним… in order to observe not only the reflection of historical memory but also the transformation of the author’s personal memory into historical, how exactly this transformation is done and what are the signs of it.
Опис
Ключові слова
індивідуальна пам'ять, історична пам'ять, трансформація, досвід, спадкоємність, національна свідомість, нова генерація, individual memory, historical memory, transformation, experience, succession, national consciousness, new generation
Цитування
Волошин В. О. Художнє перетворення індивідуальної пам'яті на історичну у творі Лесі Українки «Коли втомлююся я життям щоденним» / В. О. Волошин // Аргументи сучасної філології: історична та індивідуальна пам’ять : матеріали IV Міжнар. наук. конф., Харків, 18–19 квіт. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. С. К. Криворучко]. – Харків, 2024. – С. 61–65.