Вербалізація поняття «Quality» в англомовному рекламному дискурсі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі розкрито лінгвістичні особливості англомовного рекламного дискурсу; дано визначення та охарактеризувано особливості англомовних рекламних текстів; досліджено поняття, що найчастіше вживаються в англомовних рекламних текстах; виявлено засоби вербалізації поняття “Quality” в англомовних рекламних текстах. Матеріалом дослідження стали англомовні тексти споживчої реклами, що були знайдені на інтернет ресурсах. Актуальність обраної теми пов’язана з тим, що розгляд вербалізації поняття «Quality» в англомовному рекламному дискурсі сприятиме кращому розумінню англомовної культури й ідентичності, буде корисним для перекладацької діяльності у мовних парах з англійською мовою. This paper reveals the linguistic features of English-language advertising discourse; it defines and characterises the features of English-language advertising texts; studies the most commonly used concepts in English-language advertising texts; reveals the means of verbalisation of the concept "Quality" in English-language advertising texts. The research material was English-language consumer advertising texts found on Internet resources. The topicality of the chosen topic is connected with the fact that the consideration of "Quality" concept verbalization in the English advertising discourse will contribute to a better understanding of English-speaking culture and identity and will be useful for translation activities in English language pairs.
Опис
Ключові слова
рекламний дискурс, рекламний текст, поняття Quality, англійська мова, advertising discourse, advertising text, the concept of Quality, English
Цитування
Бабкіна Т. О. Вербалізація поняття «Quality» в англомовному рекламному дискурсі : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 035 Філологія / Т. О. Бабкіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. англ. філології. – Харків, 2022. – 61 с. + дод.
Колекції