ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ НА ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ HERMETIA ILLUCENS L.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Пошук нових високоефективних кормів для сільськогосподарських тварин, пов'язаний з вирішенням певних екологічних викликів людству є важливим завданням сьогодення. Високобілкові компоненти необхідні для забезпечення потреб тварин в протеїні, а значить, для повноцінного розвитку організму і отримання найбільш високої продуктивності з меншими витратами корму. Одним із засобів у вирішенні цього питання є використання мух Hermetia illucens L.- виду, личинки та предлялечки якого містять до 40% протеїну, 30% жиру, хітин складає 5-7%, крім того, вони збагачені кальцієм та фосфором. Температура є важливим фактором впливу на онтогенез комах. Технічна ентомологія має достатньо великий арсенал методів оптимізації біоматеріалу з використанням змінних та знижених температур, що дозволяють отримувати високожиттєздатних особин із заданими властивостями. Саме тому метою досліджень було вивчення впливу низьких температур на життєвий цикл та біологічні показники H. illucens в лабораторних умовах. The search for new highly effective fodder for farm animals, related to the solution of certain environmental challenges to humanity, is an important task today. High-protein components are necessary to meet the needs of animals in protein, which means for the full development of the organism and obtaining the highest productivity with lower feed costs. One of the means to solve this problem is the use of Hermetia illucens L. flies, the larvae and pre-pupae of which contain up to 40% protein, 30% fat, chitin is 5-7%, in addition, they are enriched with calcium and phosphorus. Temperature is an important factor affecting the ontogenesis of insects. Technical entomology has a sufficiently large arsenal of biomaterial optimization methods using variable and reduced temperatures, which allow obtaining highly viable individuals with specified properties. That is why the aim of the research was to study the influence of low temperatures on the life cycle and biological indicators of H. illucens in laboratory conditions.
Опис
Ключові слова
комахи, мухи Hermetia illucens L., культивування, селекція, insects, flies Hermetia illucens L., cultivation, selection
Цитування
Ковальова Д. А. Вплив температури на життєвий цикл Hermetia illucens L. / Д. А. Ковальова, Т. Ю. Маркіна // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 167–169.