ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто визначення ролі та значення прикладних задач в шкільному курсі математики. Прикладні задачі – це задачі, які виникли в інших галузях, але потребують вирішення із використанням математики. На сьогодні використання в освітньому процесі прикладних задач – це один із дієвих та ефективних засобів реалізації прикладної спрямованості шкільного курсу математики. Отже, прикладними задачами в математиці називають ті, умови яких містять нематематичні поняття. Зазначено, що використання прикладних задач у шкільному курсі математики сприяє формуванню свідомого сприйняття навчального матеріалу учнями, адже саме прикладні задачі викликають активізацію розумової діяльності; задіюють особисті мотиви навчання, розвиваючи інтерес і допитливість шляхом опрацювання нових відомостей та інформації із різних життєвих галузей та ситуацій. The publication considers the definition of the role and importance of applied problems in the school mathematics course. Applied problems are problems that arose in other fields, but require solution using mathematics. Today, the use of applied problems in the educational process is one of the effective and efficient means of implementing the applied orientation of the school mathematics course. So, applied problems in mathematics are those that contain conditions non-mathematical concepts. It is noted that the use of applied problems in the school mathematics course contributes to the formation of students' conscious perception of the educational material, because it is the applied problems that cause the activation of mental activity; use personal learning motives, developing interest and curiosity by processing new information and information from various life fields and situations.
Опис
Ключові слова
вивчення математики, прикладні задачі, освітній процес, магістерські роботи, studying mathematics, applied problems, educational process, master's theses
Цитування
Хомік Е. Д. Прикладні задачі в шкільному курсі математики / Е. Д. Хомік // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 426–432.