Вербалізація концептуальної метафори бажання в сучасних англомовних піснях

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядаються когнітивні метафори, що пояснюють зміст концепту БАЖАННЯ в межах сучасного англомовного пісенного дискурсу. Сфери джерела метафоризації досліджуваного концепту класифіковано за когнітивною функцією – онтологічні (ВОГОНЬ, ПЕРЕМОГА, ОБ’ЄКТ, ЩО НАЛЕЖИТЬ СУБ'ЄКТУ), структурні (ФІЗІОЛОГІЯ) та орієнтаційні (МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ). Їх конкретизація відбувається на основі когнітивних трансформацій специфікації, розширення й комбінування. The article deals with cognitive metaphors revealing the content of the concept DESIRE within contemporary English-language song discourse. The source domains have been classified according to the cognitive function into ontological (FIRE, VICTORY, OBJECT IN SUBJECT’S POSSESSION), structural (PHISIOLOGY), and orientational (WHEREABOUTS). Cognitive transformations such as extending, elaboration and combining contribute to their specification.
Опис
Ключові слова
концепт БАЖАННЯ, концептуальна метафора, когнітивна трансформація, пісенний дискурс, сфера джерела, сфера цілі, cognitive metaphor, concept DESIRE, cognitive transformation, song discourse, source domain, target domain
Цитування
Кабацька О. Вербалізація концептуальної метафори бажання в сучасних англомовних піснях / О. Кабацька // Актуальні проблеми іноземної філології і лінгводидактики [Електронне видання] : зб. наук. ст. здобувачів вищої освіти ф-ту інозем. філології Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед.ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. В. Подуфалова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – Вип. 4. – С. 125–129.