ЩОДО КРИТЕРІЇВ ВИЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ БІЖЕНЦІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Wydawnictwo: MANS w Łomży, H. S. Skovoroda KhNPU
Анотація
У статті розглянуто визначення статусу біженця в міжнародному праві. Наведено критерії призначені для виявлення осіб, які мають обґрунтовані побоювання переслідувань і потребують міжнародного захисту. Відзначено, що критерії визначення статусу біженця в міжнародному праві передбачають оцінку наявності обґрунтованого страху переслідування на конкретних підставах, врахування як об‘єктивних, так і суб‘єктивних елементів страху, застосування правового тесту, який включає оцінку ризику, причинно-наслідкового зв‘язку та міркувань державного захисту, а також дотримання принципу відсутності покарання за незаконний в‘їзд на територію держави. Ці критерії спрямовані на те, щоб особи, які дійсно потребують міжнародного захисту, отримували необхідне юридичне визнання та підтримку. The article considers the definition of refugee status in international law. The given criteria are designed to identify persons who have well-founded fears of persecution and need international protection. It was noted that the criteria for determining the status of a refugee in international law include an assessment of the presence of a well-founded fear of persecution on specific grounds, taking into account both objective and subjective elements of fear, the application of a legal test that includes an assessment of risk, causality and considerations of state protection, as well as compliance with the principle of non-punishment for illegal entry into the territory of the state. These criteria are aimed at ensuring that persons who are truly in need of international protection receive the necessary legal recognition and support.
Опис
Ключові слова
міжнародне право, статус біженця, студентські роботи, international law, refugee status, student works
Цитування
Жулій П. В. Щодо критеріїв визначення міжнародно-правового статусу біженців / П. В. Жулій // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю від дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадрової акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, Ломжа, 29 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Міжнар. Акад. Приклад. Наук в Ломжі [та ін.] ; за наук. ред.: А. Енґлєр-Якубяк, О. Коваленко, П. Якубяк. – Харків, 2024. – С. 678–680.