Педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів здо на засадах інтердисциплінарності

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-12-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті зроблено огляд сучасних підходів до визначення понять «інтеграція», «інтердисциплінарний підхід», «підготовка», встановлено їх співвідношення. Проаналізовано проблему організації підготовки майбутніх вихователів ЗДО на засадах інтердисциплінарності. В статье сделан обзор современных подходов к определению понятий «интеграция», "интердисциплинарный подход», «подготовка» их соотношение. Проанализирована проблема организации подготовки будущих воспитателей ЗДО на основе интердисциплинарности. The article reviews current approaches to definition the concepts of "integration", "interdisciplinary approach", "training", established their ratio. The problem of the organization of preparation of the future is analyzed educators of ZDO on the basis of interdisciplinarity.
Опис
Ключові слова
педагогічні умови, підготовка, вихователь, інтердисциплінарність, педагогические условия, подготовка, воспитатель, интердисциплинарность, pedagogical conditions, training, educator, interdisciplinarity
Цитування
Харченко Я. М. Педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів ЗДО на засадах інтердисциплінарності / Я. М. Харченко // Дошкільна освіта у сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації : матеріали VI наук.-практ. конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищої освіти ф-ту дошкільної освіти, Харків, 16 груд. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Н. Г. Тарарак]. – Харків : ХНПУ, 2021. – Ч. 1. – С. 225-233.