ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами. Особистісно орієнтований підхід до організації роботи щодо опанування дітьми з різними видами нозологій основами здоров’язбережувальної компетентності забезпечує їм найбільш комфортні, безконфліктні і безпечні умови її розвитку та природного потенціалу. Цей підхід в освіті характеризується гуманістичністю, психотерапевтичною спрямованістю. Дитина не відчуває тиску та примусу з боку дорослого. Саме за таких умов дошкільники з особливими освітніми потребами набувають навичок здорового способу життя, навчаються вільно виявляти позитивні емоції. The publication deals with the formation of of health-saving competence in preschool children with special educational needs. A personality-oriented approach to organising work on mastering children with different types of nosologies with the basics of health-saving competence provides them with the most comfortable, conflict-free and safe conditions for their development and natural potential. This approach to education is characterised by its humanistic and psychotherapeutic orientation. A child does not feel pressure or coercion from an adult. It is under these conditions that preschoolers with special educational needs acquire healthy lifestyle skills lifestyle, learn to express positive emotions freely.
Опис
Ключові слова
формування здоров’язбережувальної компетентності, нозологія, здоровий спосіб життя, діти дошкільного віку, діти з особливими освітніми потребами, formation of health-saving competence, nosology, healthy lifestyle, preschool children, children with special educational needs
Цитування
Семотюк Г. Ю. Теоретико-методичні засади формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами / Г. Ю. Семотюк // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 534–539.