ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ДО ПРОФІЛАКТИКИ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито практичні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до профілактики адиктивної поведінки підлітків у закладах загальної середньої освіти, визначено складники професійної підготовки до відповідного виду діяльності, наведено комплекс засобів їхньої професійної підготовки та результати експериментальної перевірки його ефективності в умовах закладу вищої освіти. В статье раскрыты практические аспекты профессиональной подготовки будущих специалистов социальной сферы к профилактике аддиктивного поведения подростков в учреждениях общего среднего образования, определены составляющие профессиональной подготовки к соответствующему виду деятельности, приведен комплекс средств их профессиональной подготовки и результаты экспериментальной проверки его эффективности в условиях учреждения высшего образования. The article describes the practical aspects of professional training of future specialists in the prevention of adequate behavior of adolescents in secondary schools, identifies the components of vocational training of the respective type of activity, presents a set of means of their professional training and the results of experimental verification of its effectiveness in educational institutions
Опис
Ключові слова
професійна підготовка, майбутні фахівці соціальної галузі, профілактика адиктивної поведінки підлітків, заклади загальної середньої освіти, комплекс засобів, магістерські роботи, профессиональная подготовка, будущие специалисты социальной сферы, профилактика аддиктивного поведения подростков, учреждения общего среднего образования, комплекс средств, магистерские работы, vocational training, future specialists in the social field,, prevention of adolescent addictive behavior, institutions of general secondary education, complex of facilities, master's works
Цитування
Мозгіна Н. І. Практичні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до профілактики адиктивної поведінки підлітків у закладах загальної середньої освіти / Н. І. Мозгіна // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 108–111.