Казка та гра як засоби виховання впевненості в собі учнів початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто використання казок та ігор у формуванні впевненості в собі дітей. Під час участі в моделюванні казок діти одержують своєрідні «ключі» до пізнання себе через образи інших. У ході розв’язання, програвання та обговорення проблемних ситуацій, інсценівок спільно з дітьми виробляються способи впевненої поведінки. Під час гри дитина опановує різноманітні способи соціальної взаємодії, засвоює і перетворює дійсність, випробовує власні сили та можливості, вчиться порівнювати себе з іншими. The article considers the use of fairy tales and games in the formation of self-confidence of children. During participation in the modeling of fairy tales, children receive a kind of "keys" to knowing themselves through the images of others. In the course of solving, replaying and discussing problematic situations, staging together with children ways of confident behavior are developed. During the game, the child masters various ways of social interaction, assimilates and transforms reality, tests their own strengths and capabilities, learns to compare themselves with others.
Опис
Ключові слова
казка, гра, засоби виховання, молодші школярі, fairy tale, game, means of education, junior schoolchildren
Цитування
Тертишна О. Казка та гра як засоби виховання впевненості в собі учнів початкової школи / О. Тертишна // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти першого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 17 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – Ч. 2. – С. 19.