Порівняльний аналіз підручників «DISCOVER CHINA» та «HANYU JIAOCHENG»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті порівняно два підручника «Discover China» та «Hanyu Jiaocheng». з точки зору їх якості та зміста. Було обрано перші частини підручників для початкового рівня, які було порівняно за такими критеріями: побудова і формат підручників; відповідність слів, представлених в підручниках, рівням HSK; орієнтовність на студента; актуальність інформації. В статье сравнено два учебника «Discover China» и «Hanyu Jiaocheng». с точки зрения их качества и содержания. Были избраны первые части учебников для начального уровня, которые были сравнены по следующим критериям: построение и формат учебников; соответствие слов, представленных в учебниках, уровням HSK; ориентируемостью на студента; актуальность информации. The article compares two textbooks "Discover China" and "Hanyu Jiaocheng" in terms of their quality and content. The first parts of the primary level textbooks were selected and compared according to the following criteria: construction and format of the textbooks; relevance of the words presented in the textbooks to HSK levels; student-centredness; relevance of the information.
Опис
Ключові слова
китайська мова, китайсько-англійські підручники, порівняльний аналіз, студентські роботи, китайский язык, китайско-английские учебники, сравнительный анализ, студенческие работы, Chinese, Chinese-English textbooks, comparative analysis, student work
Цитування
Дмитрієва А. В. Порівняльний аналіз підручників «DISCOVER CHINA» та «HANYU JIAOCHENG». / А. В. Дмитрієва // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез.2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 57–59.