Рухлива гра як засіб формування соціально-громадянської компетентності у дітей дошкільного віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У магістерській роботі досліджено використання рухливих ігор як ефективного засобу формування соціально-громадянської компетентності у дітей дошкільного віку. Проведено аналіз психолого-педагогічної літератури для визначення особливостей цього процесу та встановлення умов, які сприяють успішному формуванню соціально-громадянської компетентності у дошкільників. Обґрунтовано вимоги до методів роботи з педагогічним персоналом, необхідного обладнання та форм організації діяльності в дошкільних закладах для ефективного розвитку соціально-громадянської компетентності у дітей дошкільного віку за допомогою рухливих ігор. Розроблено та перевірено на практиці методику, спрямовану на покращення розуміння вихователями процесів формування соціально-громадянської компетентності у дошкільників через рухливі ігри. Досліджено важливість відповідності змісту освітнього середовища соціально-громадянським потребам педагогічних працівників для стимулювання їхньої зацікавленості у даній темі. The master's work investigated the use of mobile games as an effective means of forming social and civic competence in preschool children. An analysis of psychological and pedagogical literature was carried out to determine the features of this process and establish conditions that contribute to the successful formation of social and civic competence in preschoolers. The requirements for methods of working with pedagogical staff, necessary equipment and forms of organization of activities in preschool institutions for the effective development of social and civic competence in preschool children with the help of mobile games are substantiated. A methodology aimed at improving educators' understanding of the processes of socialcivic competence formation in preschoolers through mobile games has been developed and tested in practice. The importance of matching the content of the educational environment to the socio-civic needs of pedagogical workers in order to stimulate their interest in this topic has been investigated.
Опис
Ключові слова
рухлива гра, соціально-громадянська компетентність, діти дошкільного віку, формування навичок соціальної взаємодії, розвиток соціально-громадянської компетентності, mobile game, social-civic competence, preschool children, formation of social interaction skills, development of social-civic competence
Цитування
Ткачук І. П. Рухлива гра як засіб формування соціально-громадянської компетентності у дітей дошкільного віку : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошкільна освіта / І. П. Ткачук ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2024. – 70 с. : табл.
Колекції