Система змішаного навчання в умовах цифровізації вищої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто змішане навчання в умовах цифровізації вищої освіти. Цифровізація вищої освіти – це процес впровадження технологій, які дозволяють покращити якість навчання та підвищити ефективність управління навчальним процесом за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. Це охоплює використання електронних ресурсів, програмного забезпечення та інших інструментів, які дозволяють покращити доступ до знань та сприяють розвитку компетенцій студентів у віртуальному просторі. Наведено компоненти для реалізації системи змішаного навчання в умовах цифровізації вищої освіти. Зазначено, що цифрові технології дозволяють студентам відчути себе більш активними учасниками освітнього процесу, дозволяючи їм самостійно керувати своїм навчанням і підвищувати його ефективність. Цифрові ресурси, такі як електронні підручники, відеоуроки, інтерактивні завдання та тести, можуть допомогти студентам краще засвоювати матеріал. The publication examines blended learning in conditions of digitalization of higher education. Digitization of higher education is the process of introducing technologies that allow improving the quality of education and increasing the effectiveness of managing the educational process with the help of information and communication technologies. This includes the use of electronic resources, software and other tools that improve access to knowledge and promote the development of students' competencies in the virtual space. The components for the implementation of the mixed learning system in the conditions of digitization of higher education are given. It is noted that digital technologies allow students to feel more active participants in the educational process, allowing them to independently manage their studies and increase their effectiveness. Digital resources such as e-textbooks, video lessons, interactive assignments, and quizzes can help students learn the material better.
Опис
Ключові слова
змішане навчання, освітній процес, цифрові технології, майбутні учителі, магістерські роботи, blended learning, educational process, digital technologies, future teachers, master's theses
Цитування
Таран І. Система змішаного навчання в умовах цифровізації вищої освіти / І. Таран // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 52.