Українська «сентиментальна» любов як естетичний концепт і лінгвоментальний досвід (за повістю «Маруся» Григорія Квітки-Основ’яненка)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
У статті прокоментовано естетичні ознаки сентименталізму як провідного художнього напряму в  європейській літературі кінця ХVІІІ  — перших десятиліть ХІХ  ст. Становлення жанру сентиментальної прози в  українському культурному просторі пов’язане з  творчістю Григорія Квітки-Основ’яненка, зокрема з  виходом у  світ його повісті «Маруся», де письменник талановито й  переконливо відтворив психологізм української «сентиментальної» любові, використавши українську мову як  лінгвоментальний досвід народу втілювати в слові найтонші порухи людської душі. The article  is devoted to the aesthetic features of sentimentalism as the leading mode in the European literature of the late  XVIII  — first decades of the  XIX century. The genesis of the sentimental prose  in the Ukrainian cultural space  is connected with the creative work by Hryhorii Kvitka-Osnovyanenko, in particular with publishing his novella «Marusia», in which the writer skillfully and earnestly shows the psychologism of Ukrainian «sentimental» love, using the Ukrainian language as the linguomental experience of the nation to embody finest movements of the human soul in the word.
Опис
Ключові слова
Квітка-Основ’яненко Г. Ф., сентименталізм, естетична концептуалізація, любов, емпатійність, художня ментальність, народнопоетична стилістика, Квитка-Основьяненко Г. Ф., сентиментализм, эстетическая концептуализация, любовь, эмпатийность, художественная ментальность, народнопоэтическая стилистика, Hryhorii Kvitka-Osnovyanenko, sentimentalism, aesthetic conceptualization, love, empathicism, artistic mentality, folk-poetical stylistics
Цитування
Маленко О. О. Українська «сентиментальна» любов як естетичний концепт і лінгвоментальний досвід (за повістю «Маруся» Григорія Квітки-Основ’яненка / О. О. Маленко // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2018. – Вип. 5. – С. 14–21.