БІЛІНГВІЗМ ЯК СОЦІОЛІНГВІСТИЧНА Й ОСВІТНЯ ПРОБЛЕМА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто білінгвізм. Виокремлено етапи білінгвальної освіти. Зазначено, що володіння двома мовами збагачує людину, доповнює її культуру та дає можливість спілкування з іноземними представниками їх рідною мовою, що є важливим чинником реалізації державної політики. Кожна нація потребує білінгвів як міжкультурних посередників. Зроблено висновок, що поняття білінгвізму як багатовимірного соціокультурного явища, передбачає співіснування, взаємовплив і взаємодію двох мов у соціумі, характеризується активністю або пасивністю використання, впливає на розвиток мовних систем обох мов і зумовлює формування національно свідомого і полікультурно толерантного ставлення до мовного, культурного розмаїття суспільства. The publication deals with bilingualism. The stages of bilingual education are highlighted. It is noted that the possession of two languages enriches a person, complements his culture and provides an opportunity to communicate with foreign representatives in their native language, which is an important factor in the implementation of state policy. Every nation needs bilinguals as intercultural mediators. It was concluded that the concept of bilingualism as a multidimensional sociocultural phenomenon implies the coexistence, mutual influence and interaction of two languages in society, is characterized by active or passive use, affects the development of the language systems of both languages and determines the formation of a nationally conscious and multiculturally tolerant attitude to the linguistic and cultural diversity of society.
Опис
Ключові слова
білінгвізм, білінгвальна освіта, соціолінгвістика, bilingualism, bilingual education, sociolinguistics
Цитування
Каракозова І. Білінгвізм як соціолінгвістична й освітня проблема / І. Каракозова// Національні наукові традиції в слов'янському світі [Електронне видання] : матеріали ІІІ Міжнар. славіст. конф., присвяч. пам’яті святих Кирила і Мефодія, Харків, 23 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. О. О. Маленко]. – Київ ; Софія ; Харків ; Шумен : ХІФТ, 2023. – С. 418–421.