Лексичні засоби образотворення у вірші «Жар-птиця» Ірини Жиленко

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дослідження лексичних засобів художньої виразності в поезії «Жар-птиця» дає підстави стверджувати, що І. Жиленко органічно поєднала елементи казки й реальності, наділивши персонажів виразними позитивними / негативними рисами, надавши їм характеристик упізнаваних, хоча й завуальованих, представників суспільства, що призводить до висновку: оригінальні особистості не можуть жити «в клітці», їхнє призначення – дарувати яскраві емоції, віру в чудеса. Исследование лексических средств художественной выразительности в стихотворении «Жар-птица» дает основания утверждать, что И. Жиленко органично соединила элементы сказки и реальности, наделив персонажей выразительными положительными / отрицательными чертами, предоставив им характеристик узнаваемых, хотя и завуалированых, представителей общества, приводит к выводу: оригинальные личности не могут жить «в клетке », их назначение - дарить яркие эмоции, веру в чудеса. The article explores the lexical means of artistic expression in the poem "The Firebird". I. Zhilenko organically combined elements of fairy tale and reality, endowing the characters with expressive features recognizable, albeit veiled, representatives of society. Conclusion: original personalities cannot live "in cage ”, their purpose is to give vivid emotions, faith in miracles.
Опис
Ключові слова
Жиленко І., лексичні засоби, художня виразність, українська поезія, Жиленко И., лексические средства, художественная выразительность, украинская поэзия, Zhilenko I, lexical means, artistic images, ukrainian poetry, студентські роботи, студенческие работы, student work
Цитування
Катешко Т. Г. Лексичні засоби образотворення у вірші «Жар-птиця» Ірини Жиленко / Т. Г. Катешко // Філологія ХХІ століття : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 22–23.