ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОРІЄНТУВАННЯ У ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ЗАСОБАМИ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИКОРИСТАНЯМ НАОЧНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-04-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено визначення умов, за яких ігрова активність може використовуватися як ефективний засіб навчання на уроках соціально-побутової адаптації у спеціальних школах. Гра, у всіх своїх проявах та формах, є потужним інструментом для формування навичок соціально-побутового орієнтування. Вона відкриває перед дітьми з інтелектуальними порушеннями цілий світ можливостей, навчивши їх цілому спектру важливих умінь та навичок. Застосування ігрових методик сприяє розвитку пізнавального інтересу до навчального матеріалу, формуванню соціально значущих знань, умінь та навичок у дітей з розумовою відсталістю, а також успішної інтеграції випускників спеціальної школи до соціального середовища. The publication examines the definition of the conditions under which game activity can be used as an effective means of learning in the lessons of social and everyday adaptation in special schools. The game, in all its manifestations and forms, is a powerful tool for the formation of social and everyday orientation skills. It opens up a whole world of possibilities for children with intellectual disabilities, teaching them a whole spectrum of important abilities and skills. The use of game methods contributes to the development of cognitive interest in educational material, the formation of socially significant knowledge, abilities and skills in children with mental retardation, as well as the successful integration of special school graduates into the social environment.
Опис
Ключові слова
соціально-побутове орієнтування, ігрова діяльність, освітній процес, спеціальні школи, магістерські роботи, social and everyday orientation, play activities, educational process, special schools, master's works
Цитування
Тюпова В. І. Формування навичок соціально-побутового орієнтування у дітей з інтелектуальними порушеннями засобами ігрової діяльності з використаням наочності / В. І. Тюпова // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2024. – С. 196–198.