ФОРМУВАННЯ СТИЛІСТИЧНИХ УМІНЬ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕКСТОЦЕНТРИЧНОГО ПІДХОДУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У магістерському дослідженні на тему: «Формування стилістичних умінь учнів старшої школи за допомогою текстоцентричного підходу» теоретично обґрунтовано та розроблено методичну систему формування стилістичних умінь в учнів старшої школи за допомогою текстоцентричного підходу. У роботі досліджено сутність поняття «стилістичні вміння» у науковій літературі, вивчено формування стилістичної компетентності як об’єкт психолого-педагогічних досліджень, розглянуто дидактичні умови формування стилістичних умінь учнів на уроках української мови, проаналізовано методичні аспекти формування стилістичних умінь учнів, а саме: текстоцентричний підхід як засіб розвитку стилістичних умінь у старшокласників, розроблено систему вправ для формування стилістичних умінь учнів за допомогою текстоцентричного підходу на уроках української мови. У магістерському дослідженні було визначено етапи формування стилістичної компетентності школярів, роль текстоцентричного підходу та стилістичних вправ, які стимулюють активну пізнавальну діяльність та розвивають мовленнєві уміння та навички. In the master's research on the topic: "Formation of stylistic skills of high school students using a text-centric approach" a methodological system for forming stylistic skills of high school students using a text-centric approach is theoretically substantiated and developed. The work investigates the essence of the concept of "stylistic skills" in the scientific literature, studies the formation of stylistic competence as an object of psychological and pedagogical research, considers the didactic conditions for the formation of students' stylistic skills in Ukrainian language lessons, analyses the methodological aspects of the formation of students' stylistic skills, namely: the text-centric approach as a means of developing stylistic skills in high school students, develos a system of exercises for the formation of students' stylistic skills using the text-centric approach in Ukrainian language lessons. The master's research identified the stages of formation of students' stylistic competence, the role of a text-centric approach and stylistic exercises that stimulate active cognitive activity and develop speaking skills and abilities.
Опис
Ключові слова
стилістична компетентність, стилістичні вправи, текстоцентричний підхід, stylistic competence, stylistic exercises, text-centric approach
Цитування
Горяєв Є. Ю. Формування стилістичних умінь учнів старшої школи за допомогою текстоцентричного підходу : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Укр. мова і літ.) / Є. Ю. Горяєв ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. українознав. і лінгводидактики ім. проф. О. Г. Муромцевої. – Харків, 2024. – 60 с.
Колекції