Techniques of developing trainee teachers’ pronunciation skills in distance education

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Poswit
Анотація
The study deals with the development of future teachers’ English pronunciation skills in distance education. Considering the nature of professional teacher training it is recommended to combine synchronous and asynchronous types of interaction between the teacher and students, to teach pronunciation in a communicative context, to develop students’ ability to improve their own pronunciation and to teach English pronunciation to other people. The author differentiates between five stages of developing trainee teachers’ phonetic skills in distance education (receptive, receptive-analytical, receptive-reproductive, reflective-analytical, self-improvement) and provides examples of activities at each stage. The efficiency of the set of activities is verified through the pedagogical experiment the results of which confirm the hypothesis that activities for analyzing and correcting other students’ pronunciation facilitate the process of acquiring phonetic skills by future teachers of English. Дослідження присвячене розвитку навичок вимови англійської мови у майбутніх вчителів в умовах дистанційної освіти. З огляду на характер професійної підготовки вчителів, рекомендується поєднувати синхронний і асинхронний типи взаємодії між викладачем і студентами, розвивати вимову, розвивати здатність студентів покращувати власну вимову і навчати вимові викладача і студентів, навчати вимові в комунікативному контексті, розвивати здатність студентів покращувати власну вимову і навчати англійській вимові інших людей. Автор розрізняє п'ять етапів розвитку фонетичних навичок викладачів-стажистів в дистанційній освіті (рецептивний, рецептивно-аналітичний, рецептивно-репродуктивний, рефлексивно-аналітичний, самовдосконалення) і наводить приклади діяльності на кожному етапі. Ефективність комплексу заходів перевіряється в ході педагогічного експерименту, результати якого підтверджують гіпотезу про те, що заходи з аналізу і корекції вимови інших студентів сприяє процесу оволодіння фонетичними навичками майбутніми учителями англійської мови. Исследование посвящено развитию навыков произношения английского языка у будущих учителей в условиях дистанционного образования. Учитывая характер профессиональной подготовки учителей, рекомендуется сочетать синхронный и асинхронный типы взаимодействия между преподавателем и студентами, развивать произношение, развивать способность студентов улучшать собственное произношение и обучать произношению преподавателя и студентов, обучать произношению в коммуникативном контексте, развивать способность студентов улучшать собственное произношение и обучать английскому произношению других людей. Автор различает пять этапов развития фонетических навыков преподавателей-стажеров в дистанционном образовании (рецептивный, рецептивно-аналитический, рецептивно-репродуктивный, рефлексивно-аналитический, самосовершенствование) и приводит примеры деятельности на каждом этапе. Эффективность комплекса мероприятий проверяется в ходе педагогического эксперимента, результаты которого подтверждают гипотезу о том, что мероприятия по анализу и коррекции произношения других студентов способствует процессу овладения фонетическими навыками будущими учителями английского языка.
Опис
Ключові слова
future teachers, distance education, English pronunciation, synchronous interaction, asynchronous interaction, майбутні вчителі, дистанційна освіта, англійська вимова, синхронна взаємодія, асинхронна взаємодія, будущие учителя, дистанционное образование, английское произношение, синхронное взаимодействие, асинхронное взаимодействие
Цитування
Chukhno O. Techniques of developing trainee teachers’ pronunciation skills in distance education / O. Chukhno // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Т. 5 : Динаміка наукових та освітніх досліджень в умовах пандемії : [кол. моногр.] / [наук. ред.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. – Конін ; Ужгород ; Херсон : Посвіт. – С. 299–306.