Проблема готовності дітей старшого дошкільного віку з ЗНМ ІІІ рівня до засвоєння навичок письма у школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті висвітлено готовность дітей старшого дошкільного віку з загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня до засвоєння навичок письма у школі. Основна корекційна робота з дітьми старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення ведеться на спеціальних корекційних заняттях у логопедичних групах дошкільного закладу освіти. Учитель-логопед, психолог та вихователі тісно співпрацюють між собою, прагнучі до створення єдиного підходу в корекційній роботі. Зазначено, що основна корекційна робота із дітьми із загальним недорозвитком мовлення відбувається на фронтальних, підгрупових та індивідуальних корекційних заняттях, що забезпечує цілеспрямованість, планомірність та послідовність такої роботи. The article highlights the readiness of older preschool children with general underdevelopment of level III speech to learn writing skills at school. The main corrective work with children of older preschool age with general underdevelopment of speech is conducted in special corrective classes in the speech therapy groups of the preschool educational institution. The speech therapist, psychologist and educators closely cooperate with each other, striving to create a unified approach in correctional work. It is noted that the main corrective work with children with general underdevelopment of speech takes place in frontal, subgroup and individual corrective classes, which ensures purposefulness, planning and consistency of such work.
Опис
Ключові слова
діти старшого дошкільного віку, загальне недорозвинення мовлення, засвоєння навичок письма, корекційна робота, магістерські роботи, children of older preschool age, general underdevelopment speech, learning skills writing, corrective work, master's work
Цитування
Строган В. Проблема готовності дітей старшого дошкільного віку з ЗНМ ІІІ рівня до засвоєння навичок письма у школі / В. Строган // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 5 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2023. – С. 68.